Šílení vědci – Fringe | Hranice nemožného

Šílení vědci

Skuteční blázniví vědci

Svět se může pochlubit stovkami významných vědců, kteří se nezapomenutelně zapsali do historie vědy. Ve své době nepochopeni, postupem času však géniové. Několik významných vám přinášíme, chybí vám mezi nimi některý? Napište nám jeho jméno na fringecz@centrum.cz pod předmětem VĚDCI a my ho rádi přidáme. Zdroje, ze kterých byly informace čerpány: wikipedie.cz a techmania.cz

1. Anaximadros (610 př. n. l. – 546 př. n. l.)
Byl starořecký filosof, představitel tzv. mílétské školy. Spolu se svým učitelem Thalétem patří k zakladatelům filosofie jako samostatné vědy. Narodil se i zemřel v Milétu. Je autorem prvního neduchovního řeckého filozofického díla O přírodě. Zdokonalil sluneční hodiny (gnómon), nakreslil první mapu obydleného řeckého území a sestavil první nebeský globus.

2. Archimédes (287 př. n. l. – 212. př. n. l.)
Byl největší starořecký matematik a fyzik. V matematice znal Archimédés vzorec pro součet nekonečné geometrické řady. Zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru 2:3:1. Jako první určil plochu elipsy. Stanovil objem rotačního paraboloidu, elipsoidu a hyperboloidu a učinil to prakticky způsobem, který se dnes používá v integrálním počtu. V geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako těžiště, těžnice. Ve fyzice znal zákony páky a formuloval zákon týkajících se těles ponořených do kapaliny (Archimédův zákon), stanovil pojem „specifická hmotnost“ těles. Lze ho právem označit za největšího matematika starověku. Jako první stanovil axióm, že přímka je nejkratší spojnice dvou bodů a axióm, že libovolnou úsečku lze složit z určitého počtu kratších úseček. Tyto dva axiómy později sehrály významnou úlohu v geometrii.

3. Brahe Tycho (1546 – 1601)
Byl význačný dánský astronom, astrolog a alchymista. Je považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy, jenž byl překonán až šedesát let po vynalezení dalekohledu.Vytvořil originální kosmologickou teorii: podle ní je sice Země středem vesmíru, ale kolem ní obíhá jen Slunce a Měsíc. Ostatní planety obíhají kolem Slunce. Vytvořil tak jakýsi kompromis mezi geocentrickou teorií Ptolemaia a teorií heliocentrickou Mikuláše Koperníka.

4. Curie Pierre (1859 – 1906)
Byl francouzský fyzik a chemik, manžel Marie Curie. V roce 1903 obdržel společně se svojí ženou a Henri Becquerem Nobelovu cenu za fyziku za výzkum přirozené radioaktivity. Později obrátil svou pozornosti k magnetismu. Dokázal, že magnetické vlastnosti daného materiálu se mění při určité teplotě – tato teplota se nyní nazývá Curiova teplota.

5. Einstein Albert (1879 -1955)
Byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity (1905), myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu (1905), vysvětlení Brownova pohybu (1905) a snad nejvíce obecná teorie relativity (1915), která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítcích.

6. Eratosthenes (276/272 př. n. l. – 194 př. n. l.)
Byl matematik, astronom a byl zřejmě největším geografem antického Řecka. Působil též jako správce alexandrijské knihovny. Věnoval se také literární činnosti jako básník. Eratosthenés vytvořil základy geografie jakožto samostatné vědy. Jako první začal užívat označení geografie, zeměpisná šířka a zeměpisná délka. Eratosthenés spolu s Dikaiarchem a Hipparchem vytvořili základy oboru, kterému se v novověku říkalo „matematická geografie“ (stanovení parametrů Země, geografických souřadnic, teorie kartografických zobrazení).

7. Galilei Galileo (1564 – 1642)
Byl toskánský astronom, filosof a fyzik těsně spjatý s vědeckou revolucí. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu. Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ a dokonce „otec vědy“.

8. Kepler Johannes (1571 – 1630)
Byl německý matematik, astrolog a astronom. Proslul díky svým třem zákonům o pohybu nebeských těles.

9. Koperník Mikuláš (1473 – 1543)
Byl vyhledávaný lékař, znamenitý matematik, znalec latiny a řečtiny, literatury a kultury starověku, dobrý ekonom a administrátor, talentovaný malíř, polský vlastenec a bojovník proti křižákům, ale především astronom a zakladatel heliocentrismu (Slunce je středem vesmíru, nikoliv Země).

10. Newton Isaac (1642 – 1727)
Byl anglický fyzik, matematik, astronom, astrolog, filosof, teolog a alchymista. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob či dokonce za jakéhosi zakladatele moderní fyziky a vědy obecně. Nejdůležitějším objevem je vynález diferenciálního a integrálního počtu. Dále je to důkaz složeného charakteru bílého světla (rozklad na hranolu), sestrojení prvního reflekčního teleskopu. Newtonovým nejznámějším objevem byly jeho tři pohybové zákony.

11. Ptolemaios Klaudios (100 – 170 n. l.)
Byl řecký geograf, astronom a astrolog, který pravděpodobně žil a pracoval v egyptské Alexandrii. Na základě filozofických úvah Aristotela vybudoval geocentrický systém vesmíru. Pohyb planet vysvětloval na základě kruhových pohybů (epicyklů a deferentů). Zabýval se také kartografií. Začal určovat polohu míst na zemi zeměpisnou šířkou a délkou. Dílo Geografie je základním dílem matematického zeměpisu a kartografie. Zemi jako kouli dokázal několika způsoby zobrazit v rovině.

12. Nikola Tesla (1856 – 1943) byl geniální vynálezce srbského původu. Byl průkopníkem na poli fyziky především v té době začínající elektrotechniky. Mimo jiné vynalezl indukční motor a objevil vícefázový střídavý proud, který přispěl k všeobecnému rozšíření elektřiny, pak dále rádio a pracoval s rentgenovými paprsky. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce tesla.

13. Timothy Leary (1920 – 1996) byl americký psycholog z Harvardovy univerzity, spisovatel, filosof, popularizátor psychedelické drogy LSD, představitel tehdejší kontrakultury. Jeho heslo „zapnout, naladit, vypadnout“ (anglicky Turn on, tune in, drop out) se stalo mottem hippies. Byl napadán konzervativními osobnostmi a americký president Richard Nixon ho nazval „nejnebezpečnějším mužem v Americe“.

Zdroje, ze kterých byly informace čerpány: www.wikipedie.cz a www.techmania.cz

označit spoiler