Vědecký slovníček – Fringe | Hranice nemožného

Vědecký slovníček

Astrálna Projekcia
Schopnosť pohybovať sa mimo fyzického tela počas spánku alebo tranzu (hypnózy), známa aj ako éterická projekcia alebo mimotelový pohyb. Astrálna projekcia predstavuje pohyb vedomia, často znázorneného ako astrálne telo alebo dvojník, vzdialeného od svojho fyzického tela. V spojení s psychokinetickými schopnosťami sa osoba dokáže premietnuť na objekt, následne ho poškodiť, narušiť (rozložiť) alebo zničiť z miesta, kde sa nachádza.

Biologické zbrane
Využitie prirodzených, geneticky vytvorených alebo inak pozmenených živých organizmov na zaútočenie, zničenie alebo zranenie iných živých organizmov. Cieľom môžu byť ľudia, živočíchy (hospodárske aj voľne žijúce) a rastliny (poľnohospodárske plodiny aj ekosystémy). Metódy použitia sú rôzne. Ľudské biozbrojenie znamená, že osoba alebo skupina je vystavená škodlivému organizmu za účelom doručenia do cieľového systému. Citlivosť alebo nízka odolnosť na špecifické zložky je jeden z faktorov, ktorý umožňuje jedom alebo mikroorganizmom ľahšie sa dostať do ľudského tela, keď je obranyschopnosť oslabená alebo zničená. Známymi biologickými zbraňami sú napr. hubové karcinogény, botulotoxín, stafylokoky a odolné bakteriálne toxíny.

Davová myseľ
Tiež známa ako kolektívne vedomie alebo kolektívna inteligencia. V sociálnej terminológii označuje spoločné presvedčenie a morálne zásady, ktoré vystupujú ako spájajúci prvok v komunite. Vo vedeckej terminológii môže byť spoločná myseľ skupiny vytvorená pomocou telepatie, podporovaním komunikácie medzi mozgami obyčajných osôb alebo inými vedeckými metódami. U osôb zapojených do davovej mysle môže dôjsť k oslabeniu alebo úplnej absencii individuálnej identity. Tento koncept je možno pozorovať u tzv. superorganizmov, ako sú spoločenstvá mravcov a včiel.

Genetické inžinierstvo
Taktiež známe ako technológia zmeny DNA alebo génové spájanie, označuje priame manipulovanie s génovým fondom organizmu. Genetické inžinierstvo je odlišné od bežného kríženia, kde sa s génmi manipuluje nepriamo. Genetické inžinierstvo využíva postupy molekulárneho klonovania a priamej premeny štruktúry a charakteristík génov. Ide napríklad o technológiu vylepšovania plodín, výrobu syntetického inzulínu a produkciu krížených laboratórnych zvierat.

Hypnóza
Procedúra používaná na povzbudenie a hodnotenie reakcií na podnety alebo na navodenie stavu mentálnej koncentrácie, ktorý vedie k stavu postupného uvoľnenia. Subjekt je vedený inou osobou, aby odpovedal na podnety na zmenu svojich zážitkov, vnímania, pocitov, emócií, myslenia alebo správania. Samohypnóza je proces, kedy osoba aplikuje hypnotické postupy na sebe samotnej.

Jasnopočutie
Druh mimozmyslového vnímania (MZV), kedy osoba získava informácie pomocou paranormálnych sluchových prostriedkov. Považuje sa za formu jasnovidectva orientovanú špeciálne na sluch, ako doplnok k paranormálnemu zraku (jasnovidectvo) a paranormálnemu cíteniu (jasnocítenie). Jasnopočutie nie je nevyhnutne vnímanie skutočného zvuku, ale môže byť vyjadrením „vnútorného mentálneho ucha“. Taktiež môže označovať vnímanie ozajstných zvukov, ktoré nedokážu zaznamenať iní ľudia alebo prístroje. Jasnopočutie sa rozlišuje od halucinačných hlasov, ktoré počujú duševne chorí.

Klonovanie
Klonovanie zahŕňa vytváranie populácie geneticky identických buniek alebo organizmov, ktoré pochádzajú z jednej bunky alebo organizmu, pomocou pohlavných metód. Pre väčšinu živých organizmov je prirodzené a podstatné, nakoľko celé telo sa vyvíja z jediného oplodneného vajíčka. V užšom zmysle slova klonovanie označuje proces, pri ktorom jedinec vyrastie z jedinej bunky do geneticky identickej podoby svojho rodiča. „Meňavkovanie“ je proces alebo výsledok zmeny určitej podoby, stavu alebo fázy do inej – nie zriedkavo do nezvyčajnej alebo bizarnej.

Mentálny prenos
Synapsie vyvolávajú a prenášajú malé elektrické impulzy medzi bunkami a receptormi po nervových dráhach v živej hmote. Zvyšková chemická energia pretrváva aj po smrti, uchováva skúsenosti, vnemy a spomienky. Synaptický prenos vzbudzuje zvyškové alebo uložené elektrické impulzy a sprístupňuje ich prostredníctvom elektrického spojenia pre druhú osobu na interpretáciu. Prijímajúce synapsie by mali byť v nepotlačovanom (drogami navodenom), zmyslovo -deprimovanom stave.

Mutácia
Zmena polohy chromozómov patriacich k homologickým génom spôsobí, že osoba so zmenenou DNA naberá jedinečné črty. Mutácia je nutnou súčasťou procesu evolúcie a štúdium mutovania je neoddeliteľnou časťou biológie. Keď sa vie, aký účinok bude mutácia mať, je možné pomocou nej zlepšiť normálnu funkciu génu. De-evolujúce mutácie sa bežne označujú ako spätná genetika. Nie všetky mutácie majú viditeľný efekt na vzhľade alebo charakteristike objektu. Mutácia sa nesmie zamieňať s poruchami, ktoré spôsobujú problémy počas vývoja organizmu. Chemikálie, ktoré spôsobujú vývojové abnormality sa nazývajú teratogény, v takýchto prípadoch nejde o mutáciu. Chemikálie, ktoré vyvolávajú mutáciu sa nazývajú mutagény, väčšina mutagénov sa považuje za karcinogény.

MZV?
Mimozmyslové vnímanie predstavuje prijímanie informácií inak ako pomocou bežných zmyslov, a ktoré nevychádzajú ani zo skúseností. Získavanie informácií prostriedkami, ktoré presahujú vedecké poznatky. MZV predstavuje psychické schopnosti, napríklad telepatiu a jasnovidectvo a ich časové variácie ako skoré vnímanie a minulé vnímanie. MZV je niekedy označované ako šiesty zmysel alebo predtucha.

Nanotechnológia
Taktiež známa ako molekulárny priemysel, je vytváranie funkčných systémov na molekulárnej úrovni. V jej pôvodnej podobe predstavovala „nanotechnológia“ schopnosť zostrojiť objekty zospodu hore, pričom sa využívali postupy a nástroje na vytvorenie vysoko výkonných produktov. Tak ako elektrina alebo počítače v minulosti, využitie nanotechnológie značne zvyšuje efektivitu v takmer každom aspekte života. Ako univerzálna technológia bude mať široké uplatnenie tak v komerčnej sfére, ako aj pre vojenské účely. Môže sa využiť na bio-aktívne účely v zdravotníctve, psycho-chemické účely na zvýraznenie, v robotike, 3D sieťovanie a ďalšie vývojové a výskumné účely. Pokročilé technológie sa využívajú v kybernetike a umelej inteligencii – komunikácia a kontrola medzi živým organizmom a strojom, ktorá spôsobuje zmeny v štruktúre systému a tendenciu k samo ovládaniu.

Veda o nervovej sústave/ Neuroveda/Neurobiológia
Špeciálny výskum nervovej sústavy. Zaoberá sa jej štruktúrou, funkciou, historickým vývinom, vývojom, genetikou, biochémiou, informáciami a patológiou. Neuroveda patrí do skupiny biologických vied, avšak v poslednej dobe je spájaná aj množstvom iných vied, napríklad s poznávacou a neuro-psychológiou, informatikou, štatistikou, fyzikou, filozofiou a medicínou. Rozsah neurovedy je široký, zahŕňa rôzny systematický, vedecký, experimentálny alebo teoretický výskum centrálneho alebo periférneho nervového systému živých organizmov. Metodológia využívaná neurovedou sa značne rozšírila, od biochemických a genetických analýz dynamiky jednotlivých nervových buniek, až po zobrazovanie percepčných a motorických procesov v mozgu. Súčasné teoretické postupy v neurovede vo veľkej miere využívajú počítačové simulácie.

Neviditeľná sieť
Krycí termín využívaný pre viacero pojmov, ktorý nebol presne definovaný. Možnosti zahŕňajú použitie málo známych, prirodzene sa vyskytujúcich javov ako solárny vietor, magnetické prúdenie okolo planéty, spätné korelačné podpriestorové a časopriestorové vlastnosti tesne pod rýchlosťou svetla alebo magnetické vplyvy spôsobené jadrom planéty.

Paralelný vesmír
Samostatná, oddelená realita, ktorá existuje súčasne s našou. Špecifická skupina paralelných vesmírov sa nazýva mnohovesmír. „Paralelný vesmír“ a „alternatívna realita“ sa vo všeobecnosti považujú za synonymá, avšak v niektorých prípadoch pojem „alternatívna realita“ predstavuje realitu, ktorá je variantom „pôvodnej reality“. „Paralelný vesmír“ je všeobecnejší pojem bez ďalších významov vzťahujúcich sa na „pôvodný vesmír“. Vesmír, kde sa prírodné zákony líšia, sa vo všeobecnosti považujú za paralelný vesmír, ale nie za alternatívnu realitu.

Pre-Cognition – Skoré vnímanie
Schopnosť vidieť objekty alebo udalosti, ktoré nemožno vnímať zmyslami a ešte sa nevyskytli resp. nenastali.

Protoscience – Protoveda
Filozofické smery, ktoré sa vymykajú bežným postupom typickým pre vedecký výskum, napr. alchýmia a astrológia. Navyše, protoveda sa môže spájať s akýmkoľvek presvedčením alebo teóriou, ktorá nebola primerane vedecky overená, ale zároveň neodporuje súčasným vedeckým poznatkom.

Prví ľudia
Tento termín sa vo všeobecnosti používa na označenie pôvodných ľudských obyvateľov určitého územia. Bohatou súčasťou kultúry „prvých ľudí“ sú ústne podávané príbehy, existuje tiež mnoho piesní a podobenstiev, ktoré opisujú ako sa zrodili zo zeme a prišli na svet. Vo svete Fringe môžu „Prví ľudia“ predstavovať pôvodnú podobu alternatívneho sveta, ktorú možno porovnať s prechodnou podobou spôsobenou časovými trhlinami v tomto svete.

Psychokinetika
Vláda mysle nad hmotou alebo využitie mentálnej sily na pohnutie alebo deformovanie objektu. Pohyb fyzických objektov pomocou mysle bez fyzických prostriedkov. Vytváranie alebo kontrola pohybu, najmä u neživých a vzdialených objektoch, ktorý nemôže byť vysvetlený žiadnou známou fyzikálnou energiou. Pokročilá kinetika umožňuje osobe ovplyvňovať alebo ovládať činy živého objektu, napr. zvieraťa alebo človeka. Možnosti vyspelej kinetiky zahŕňajú aj pyrokynetiku, čiže schopnosť vyvolať pohyb na molekulárnej úrovni až do bodu vznietenia alebo výbuchu.

Pyrokinetika
Schopnosť vytvoriť alebo kontrolovať oheň pomocou mysle. Zahŕňa schopnosť rozhýbať atómy objektu, čím sa zvyšuje ich teplota až kým nevzplanú bez akéhokoľvek elektromechanického alebo chemického podnetu.

Rezonančné zbrane
Zbraň, ktorá vyhľadá rezonančnú frekvenciu cieľa a následne ho rozruší, poškodí alebo zničí. Takisto dokáže narušiť schopnosť cieľa zamerať držiteľa tejto zbrane. Akustické, elektromagnetické a mikrovlnné spektrá môžu byť použité spoločne. Cieľom môže byť mäkký (človek) alebo tvrdý (zariadenie) objekt ako aj iný spektrálny zdroj (energia).

Sietnicový obrazový odtlačok
Nervová vrstva, ktorá spája zadnú časť oka, zachytáva svetlo a vytvára impulzy, ktoré prechádzajú cez zrakový nerv do mozgu. Úroveň svetla v žltej škvrne, chemický obsah receptorov a podráždenie zrakového nervu v čase smrti zanechá na zrakovom nerve odtlačok. V podstate sa jedná o posledný obraz, ktorý zrakový nerv zaznamenal. Ide o podobný jav ako, keď je oko dlho vystavené jasnému svetlu. Živý zrakový nerv dokáže prispôsobiť svoj bio-chemický stav, aby časom odstránil vypálený obraz, mŕtvy nerv to však nedokáže.

Teleportácia
Metóda cestovania, kedy sa hmota rozloží, zvyčajne okamžite, na jednom mieste a znovu zloží na inom. Walter navrhol teleportačné zariadenie nie iba pre okamžité cestovanie z miesta na miesto, ale aj pre cestovanie v čase.

Temná hmota
Druh častíc hmoty, ktorá neodráža ani nevydáva elektromagnetické žiarenie – jej existencia sa predpokladá len na základe gravitačného vplyvu, ktorý má na pozorovateľné vesmírne objekty. Predpokladá sa, že existuje vo veľkom množstve a tak je súčasťou mnohých teórií o „vzniku vesmíru“.

Zmrazenie
Uchovávanie ľudí a zvierat, ktorých nemôže vyliečiť súčasná medicína, pomocou nízkej teploty. Vychádza z teórie, podľa ktorej osoby, ktoré sú podľa súčasných právnych a medicínskych predpisov mŕtve, by v budúcnosti vďaka novým technológiám nemuseli byť mŕtve. Zmrazenie sa často zamieňa s konceptom spomaleného pohybu. Zmrazenie však nezaručuje nesmrteľnosť v budúcnosti. Zástancovia zmrazenia sa domnievajú, že pacienti s mozgovou smrťou by mali malú šancu na zotavenie, zatiaľ čo pacienti, ktorí budú zmrazení hneď po zástave srdca, by mali šance najväčšie.

autor: Silvo911

označit spoiler